Älä kelaa elokuvaa, ohjaaja suuttuu

Fast forward, kuva Luca Florio. Julkaistu CC BY-SA 2.0 -lisenssillä.

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store