Facebook ei ymmärrä konteksteja eikä edes yritä ymmärtää

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Norjalainen Aftenposten omisti lehtensä etusivun Facebookin päätökselle estää historiallisen uutiskuvan julkaisu.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store