Kaikki kerralla vai tipoittain — kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää suoratoistopalveluiden julkaisustrategioista

Image for post
Image for post
The Mandalorian (toinen oikealta) ilmeytyy suomalaisille Disney+ -palvelun tilaajille jakso viikossa -tahdilla, vaikka sarjan ensimmäinen kausi kokonaisuudessaan on jo katsottavissa esim. Iso-Britanniassa.
Image for post
Image for post

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store