Panetteleeko Google perussuomalaisia?

Tee koe. Avaa uusi selainikkuna, suunnista Googlen hakukoneeseen ja kirjoita hakukenttään “perussuomalaiset ovat” ja katso, mitä Googlen ennustava haku sinulle tarjoaa. Todennäköisesti seuraavaa:

Image for post
Image for post

Googlen ennustava haku perustuu mm. aiempiin, muiden Googlen käyttäjien tekemiin hakuihin. Omissa ohjeissaan Google korostaa, että ennustavan haun algoritmi perustuu “objektiivisiin tekijöihin” eivätkä ihmiset ohjaile sitä. Yhtiö vakuuttaa vielä erikseen, että ennustavan haun ehdotukset eivät ole Googlen lausuntoja hakulaatikkoon kirjoitettavista asioista.

Jonkin verran ihmisohjausta ennustavassa haussa kuitenkin tuntuisi olevan. Kirjoittamalla “sosiaalidemokraatit ovat”, “kokoomuslaiset ovat” tai “keskustalaiset ovat” ei saa minkäänlaisia ehdotuksia. Arkijärki ehdottelee, että perussuomalaiset eivät voi olla ainoa puolue, jonka jäseniä on Googlesta haettu.

Yllälinkattu Googlen ohjeistus ei selkeästi kerro, miksi muiden puolueiden kannattajista ei löydy. Mahdollisina syinä ennustavan haun tyhjyyteen Google kertoo hakutermi(e)n vähäisen suosion, uutuuden tai sen, että Googlen algoritmi on virheellisesti pitänyt termiä tai termejä hyvän käytännön (“policies”) vastaisena. Ohjeet eivät täsmennä, mitä käytännöt ovat, mutta todennäköisesti kyse on luultavasti yleisistä Googlen hakua koskevista käytännöistä.

Alkuvuodesta Iso-Britanniassa sama Googlen ominaisuus nousi uutisotsikoihin, kun ennustava haku tarjosi kaikenlaisia ehdotuksia Labour-puolueen kannattajien luonnehdinnoiksi, mutta konservatiivien kohdalla ehdotuksia ei näkynyt. Tuloksen perusteella synnytettiin salaliittoteorioita, jotka liittyivät mm. Googlen verokohteluun. Guardian-lehti oli tavoittanut asian tiimoilta Googlen edustajan, joka oli lähinnä lukenut ääneen yllälinkatut ohjetekstit.

Edelleen jää siis auki, miksi Google ehdottelee tuloksia perussuomalaisista mutta ei muiden puolueiden jäsenistä. Voi olla, että Google on luokitellut muiden puolueiden kannattajaluonnehdinnat epäasiallisiksi, mutta syystä tai toisesta perussuomalaisten kohdalla työ on jäänyt tekemättä. Tai ehkä muiden puolueiden jäsenten luonnehdintoja ei vain haeta Googlesta.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store