Image for post
Image for post

Pikakoe: puheen tunnistava purkki

Google nilkuttaa jonkin verran takamatkalta Amazonin perään puheohjattavan kodintekniikan markkinoilla. Googlen vastine Amazon Echolle on Google Home, puolen litran maitotölkin kokoinen laite.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store