Spotify haluaa kaiken audion

Image for post
Image for post
Spotifyn uusi ominaisuus mahdollistaa musiikin sisällyttämisen podcast-ohjelmiin. Kuvakaappaus Spotifyn sivuilta.
Spotifyn omistama Anchor markkinoi uutta ominaisuutta YouTube-videolla.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store