Televisio siirtyy toiseen piuhaan nopeammin kuin luulet

Image for post
Image for post
Kuva: Mark Giles, julkaistu CC BY-NC-ND 2.0 -lisenssillä
Image for post
Image for post
Finnpanelin tutkimuksen mukaan perinteinen tv-käyttö pienenee hitaasti.
Image for post
Image for post
Mikäli muun kuin perinteisen tv:n käyttö kasvaa tästä vuodesta alkaen 10 minuuttia vuodessa ja perinteinen tv käyttö pienenee samaa tahtia kuin viime vuosina, ohittaa “uudenlainen” käyttö perinteisen jo kymmenessä vuodessa.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store