Tuore raportti kertoo Netflixin tilaajamäärän Suomessa

EAO:n raportti kertoo mm. että Netflix ja Amazon vievät liki 75% koko EU-alueen SVOD-liikevaihdosta. Kuvakaappaus raportista.
Suomi mainittu! Suomi sijoittuu EAO:n maksu-tv- ja SVOD-käytön yleisyyttä kuvaavassa nelikentässä oikeaan yläkulmaan, joka nelikentissä on yleensä paras paikka.

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store