Viaplay haluaa olla Pohjolan Netflix (joka näyttää myös urheilua)

Image for post
Image for post
Viaplay on hankkinut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa merkittävästi urheiluoikeuksia. Kuvakaappaus NENT Groupin sivuilta.

Written by

Development manager at @yleisradio, columnist at @mikrobitti , podcaster at #vikasietotila. RT ≠ recommendation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store